Mengenai Saya

Foto saya
tangerang, tangerang, Indonesia
ان اكون احسنهم خلقا ان اكون اوسعهم علم ان اكون اجملهم صورا ان اكون اكثرهم مالا
Diberdayakan oleh Blogger.
RSS

diwan imam syafi'i versi indonesia bagian 274. Orang yang hak-haknya Sudah dipenuhi oleh orang lainTetapi dia tidak mau mematuhi mereka Maka ia orang yang tidak benar
I
(16) AKHLAK MULYA
75. Sewaktu nku memberi maaf Dan tidak dengki pada orang lain 3 iwaku menjadi tenang Dari permusuhan yangmerisaukan76. Apabila aku bertemu musuhku Aku akan menghormatinyaKesalahanku dapat kutebus dengan penghormatanku padanyaHalaman. 26Halaman. 3777. Kutampakkan wajah yang cerah Kepada orang-orang yang kubeNGi Seolah-olah hatiku dipenuhi Dengan segerarasa riang78. Manusia itu adalah penyakit Dan penyakit manusia adalah mendekatinya Sedang menjauhi mereka Terputuslahrasa kasih sayang
(17) AKHIR KEMURAHAN HATI
79. Alangkah rugi diriku Karena harta yang lepas Kepada sedikit orang Yang punya kewibawaan80. Ketidak mampuan untuk memberi. Kepada orang yang datang padaku Sedang diriku memang tidak punyaAdalah suatu musibah
(18) HIASAN MANUSIA : ILMU DAN TAQWA
81. Sabarlah engkau Akan pahitnya seorang guru Sebab mantapnya ilmu Karena banyaknya guru82. Siapa saja yang tak mau Merasakan pahitnya belajar la akan bodoh Selama hidupnyaUang-uang dirham pun berbicara83. Siapa yang ketinggalan belajar Pada waktu mudanya Takbirlah kepadanya empat kali Anggap saja ia sudah mati84. Seorang pemuda akan berarti Apabila ia berilmu dan bertaqwaApabila kedua hal itu tidak ada Pemuda pun tak bermakna lagi
(19) KAWAN YANG BAIK
85. Kusenangi kawan-kawankuYang setia padaku Yang memejamkan matanya Tidak mencari-cari kesalahanku86. la selalu bersamaku Dalam hal-hal yang kumaui la pun menjaga namaku Selama hidup dan sesudah matiku87. Siapakah yang bersifat begitu Maka akan kutemui Akan kubagi dengannya. Kebaikan yang ada padaku88. Kusalami kawan-kawankuD an meskipun jumlah mereka banyak Namun sedikit rasanya Yang percaya padaku
(20) JIWA YANG KIKIR
89. Tenrang hal ihwal manusiaSetelah mereka semua Tutup mulut tidak be.rkata90 . Mereka tidak merasa kasihan Tidak pula hermurah hati
(22)TIPIS HARAPAN
91.Apabila engkau mencari kemulyaan Dari orang-orang yang mulya Maka yang engkau cari hendaklah Orang yangsuka membangun tempat ibadah
92.Mereka ibarat singa Yang menjaga dirinyaDan menghormati tamunya Baik waktu hidup maupunmati
(21)PENYAIR YANG FASIH
Halaman. 93.Apakah yang dikatakan Ulah tamumu kepada keluarganya Apabila ia ditanya Tentang kecenderungan dankesenangannya94.Apakah ia berkata Saya telah melewati sungai Eufrat. Tapi saya belum juga merasa puas Padahal gelombangnyaberkecamuk 95. Sayapun sudah mendaki Gunung-gunung yang tinggi Tapi jalan dan lobang itu sempit Hingga sulit mencapai yangkucari96. Kefakiranku akan diketahui Dengan kelembutan hatiku Sedang kotornya air Diketahui dengan tabung kacanya28 Sedikit pun mereka tidak tahu Tentang apa arti kemulyaan97.Aku punya yaqut pinjaman Aku pun pinjam mutiaraAku memakai keindahan Serta mahkota pembicaraan98. Bunga-bunganya ditaburkan Di atas taman-taman bukit Dan kain sutra berkilat-kilat Di dalam tumpukan embun99. Penyair yang fasih. Ibarat ular berganti kulit Dan syair-syair yang diucapkan Ibarat ludah dan air liurnyaHalaman. 30100. Memusuhi para penyairMerupakan penyakit parah Terkadang mudah pengobatannya Bagi orang-orang yang mulya
(23) BILA SUNGGUH SUNGGUH AKU GEMBIRA
101. Banyak kejadian-kejadian Yang menyusahkan pemuda Padahal di sisi Allah Banyak jalan-jalan keluar102. Lingkaran-lingkarannya sempit Semakin kuat justru semakin renggangSemula aku mengira Hal itu tidak akan terbuka
(24)DIAM BERARTI SELAMAT
103. Mereka berkata bahwa kamu diam saja Padahal kamu dimusuhi Aku berkata hahwa jawaban itu Adalah kunci ~1 u ua i104. Tidak melayani orang dungu Adalah suatu kehormatan Juga dapat menjaga harga diri Yang sangat baik sekali105. Tahukah engkau tentang singa itu la ditakuti bila ia diam Tetapi anjing yang menggonggong Justru akandilempar batu
(25) FIRASAT MUFTI
106. Tanyakanlah kepada Mufti Makkah Apakah boleh hukumnya Mengunjungi dan berkumpul Dengan orang yangdirindukan107. Aku berkata "a'udzu billah" Apabila ketaqwaan itu Memisahkan hati-hati yang berpadu Yang sedang dirundungkesusahan
(26) FIQIH DAN TASAWUF SELALU BERSAMA
108. Jadilah ahli fiqih dan sufi Jangan menjadi salah satunya Demi Allah Aku menasehatimu
109. Sebab ahli fiqih itu kejam Hatinya tidak bertaqwa Sedang sufi itu bodoh Bagaimana hal itu bisa baik?
(27) MENGUASAI ORANG BODOH
110. Cobaan zaman banyak sekali Dan tiada putus-putusnya. Kegembiraan juga datang Seperti hari-hari rayaHalaman. 32111. la menguasai orang-orang besar la juga memperbudak mereka Kamu lihat sebenarnya ia budak Di tangan orang-orang bodoh
(28)PENOLAKAN
112. Mereka berkata bahwa aku menolak Aku menjawab "tidak begitu" Penolakan bukanlah pendirianku Bukan pulakeyakinanku113. Tanpa rasa ragu-raguPemimpin yang bijaksana Dan pembimbing yang baik Kuangkat sebagai pimpinan114. Apabila mencintai pemimpin Merupakan suatu penolakanMaka penolakanku Hanyalah kepada hamba-hamba
(29)TIPU DAYA MANUSIA
115. Seandainya anjing-anjing ituMenjadi pendamping kitaDan seandainya kita tidak melihatApa yang dilihat orang lain116. Karena sesungguhnya anjing-anjing ituAkan memberi petunjuk di tempatnyaSedang rnakhluk yang buruk perangainya Tulak akan memberi petunjuk selamanya117. Maka pergilah kamuDan tenanglah menyendiriBila engkau lakukan hal ituEngkau akan selalu bahagia
(30)MATI MERUPAKAN JALAN BAGI SETIAP YANG HIDUP
118. Orang-orang menghendaki aku mati Apabila aku mati juga Maka kematian adalah suatu jalan Yang mesti kitatempuh bersama119. Kematian orang sebelumku Tidak akan membahayakanku Dan hidupnya orang sesudahku Tidak akan membikinaku kekal120. Orang-orang yang mengharapkan Kepunahan dan kematianku Sebelum diriku sendiri mati Adalah orang yangburuk perangai
(31) BENCANA TIBA SEDIKIT KAWAN
121. Ketika aku menghadapi manusia Dan kucari dari mereka semua Seorang kawan yang dapat dipercaya Bilamusibah sedang menimpaku122. Keadaanku berobah-robah Terkadang senang terkadang susah Dan kupanggil orang-orang Adakah yang sudimenolongku123. Apabila aku dirundung duka Kulihat mereka diam Namun apabila aku memperoleh kesenangan Mereka justrudengki padakuSemula aku mengira Bahwa tanganku sudah penuh
(32) MENYENANGI MANUSIA
124. Aku telah mengawani Manusia yang banyak jumlahnya
125. Ketika kucoba kekasih-kekasihku Ternyata mereka berkhianat Ibarat suatu masa berlalu Tidak meninggalkan apapun126. Apabila aku menjauhi mereka Yang paling buruk dari mereka mencacikuApabila aku sedang sakit Yang paling baik dari mereka tak menengokku127. Apabila mereka melihatku beruntung Keberuntunganku menyusahkan mereka Apabila mereka melihatku celakaKesusahanku menyenangkan mereka
(32) BERSIAP-SIAP MATI
128. Banyak orang tertawa Padahal maut di atas kepalanya Seandainya ia tahu perkara gaib la akan mati karena susah129. Siapa yang tidak diberi ilmu Untuk hidup di hari esok Apa gerangan yang dipikirkan Untuk rizki di hari lusa
(34) INI HARI UNTUK BERDOA
130. Allah mengampuni hambanya Yang berdoa mohon pertolongan Untuk dua orang kawan dekatnya Yang se.lalumenyayanginya131. Sampai tukang-tukang adu domba pergi kesini dan kesanaMenyebar fitnah memecah merekaHingga lupa dengan janjinya
(35) JANGAN BERPUTUS ASA MENGHARAP RAHMAT ALLAH
132. Apabila engkau berjalan diatas dosaYang banyak seperti saljuDan engkau khawatirPada siksa hari nanti133. Maka engkau sebenarnyaMendapat ampunan dari AllahSerta limpahan nikmatnyaDianugerahkan kepadamu134. Jangan kamu berputes asaDalam memohon kemurahan TuhanmuSeweaktu dalam perut ibumuEngkau adalah segumpal darah135. Apabila Tuhan mengendakiEngkau kekal masuknerakaMaka Tuhan tidak akan mengilhamiKetauhidan kepada dirimu
(36) PENYERAHAN TOTAL
136. Apabila aku mempunyaiSekedar makanan hari iniMakawahai orang yang berbahagiaLepaskan kesusahan dari diriku137.Janganlah engkau pikirkanSusahnya esok dalam hatikuSebab di hari esok Ada rizki lain lagi138. Saya serahkan dirikuApabila Allah menghendaki suatu halKutinggalkan kemauankuUntuk mengikuti kemauannya
(37)WIBAWA DAN TAKUT KEPADA ALLAH
139. Andaikan kata-kata syair ituTidak meremehkan para ulamaNiscaya syairku lebih bagudDaripada penyair Labid140.Aku juga lebih beraqni perangDaripada segala macam singaSerta keluarga MulahhabDan keluarga Yazid141. Seandainya tidak serena takutKepada Allah TuhankuMaka akan ku anggapSemua orang itu hambaku
(38) HAK-HAK MANUSIA
142.Apabila suatu sudah dipenuhiHatiku merasa tenangNamun bila halitu dilalaikan dengan sengajaMaka akan terasa berat sekali143. Engkau cukup bersalahBila disangka tidak berdustaDan engkau bilang tidak tahuAtau engkau merasa payah144. Orang-orang yang memenuhiHak tetangga setelah sepupunyaDan kawan eratnyaKemudian yang dekat dan yang jauhHalaman:36-37145. Maka ia hidup bagaikan tuan Ia disebut-sebut oleh orang lain Apabila ia punya keperluan Orang-orang punsegera mengerjakannyaSehingga engkau akan menggauli Bidadari-bidadari dalam firdaus
(39)ANGAN-ANGAN MANUSIA
146. Manusia selalu menghendaki Agar keinginannya dipenulu Namun Allah bermaksud Memenuhi yangdikehendaki saja147. Manusia selalu bicara Tentang jasa dan hartanya Sedang takwa kepada Allah Adalah sebaik-baik yangdiperlukan
(40) MANFAAT PERGI
148. Merantaulah kamu Untuk mencari kemulyaan Dan pergilah kamu Karena ada lima faedah dalam bepergian149. Menghilangkan kesusahan Mencari penghidupan Ilmu dan tatakrama Serta kawan yang mulya
(41) BERSIAP SIAP UNTUK HARI AKHIRAT
150. Wahai orang yang menggauli dunia Dunia tidaklah kekal Pagi dan sore la berjalan di atas bum
151. Hendaklah engkau tinggalkan Kecintaanmu terhadap duniaLebih baik aku sendirianKarena hal itu lebih nikmatDaripada berkawan orang buruk 152. Apabila engkau ingin Tinggal abadi di dalam sorgaHendaklah engkau merasatakutDengan ancaman neraka
(42)C1TA CITA YANG TINGGI
153. Wahai gunung-gunung Sarandib Jatuhkanlah hujan mutiara Wahai sumur-sumur Takora Banjirkanlah emas-emasmu154. Apabila aku hidup Aku tidak khawatir makan Apabila aku mati Aku tidak khawatir tanah kubur155. Cita-citaku cita-cita para raja Dan jiwaku jiwa merdeka Jiwaku menganggap Bahwa kehinaan itu kekafiran156. Apabila aku merasa puas Dengan makanan selama hidupkuKenapa aku menengok Si Zaid dan si Umar
(43) LEBIH BAIK SENDIRI DARIPADA BERKAWAN ORANG BURUK
157. Apabila tidak ada kawan yang taqwaLebih baik sendirianKarena hal itu lebih nikmatDaripada berkawan orang buruk Halaman:38158. Aku sendirian beribadah Dengan perasaan yang aman Itu lebih tenang di hati Daripada berkawan orang yangmencurigakan
(44) NILAI MANUSIA ADALAH KEBAIKANNYA
159. Saya memakai hanyak baju Bila seluruhnyo kujual sepcscr Sepeser itu pun masih terlalu mahal Dibandingseluruh baiu-bajuku160. Namun di situ ada suatu jiwa Bilu sebagiannya dibanding Denpin jiwo-jiwa manusia Jiwu itu akan tetap lchihmulya161. Rusaknya sarun pcdan Tidak akan nierusak ketajamannya Selagi ia dapat memotong Apabila kamumenghendakinya
(45) SADAR DAN WASPADA
162. Ular yang tulis dan bingung, Dan memhahayakun itu Katakaniuh kepadanya Bahwa tindakan yang baik adalahwaspadal63. Dugaanmu haik Kepada hari-hari yang haik Engkau tidak takut Buruknya suatu takdirl64. Suatu malam engkau selamat Namun kamu lalu terpedayaHalaman. 40Apabila malam itu pun bersih Maka akan terjadi kekeruhan
(46) MENCARI ALASAN
165. Terimalah alasan orang Yang minta maaf dari padamuBaik ia jujur kepadamu Atau pun ia berdusta
166. Orang yang memuaskan dirimu Lahiriahnya ia tunduk padamu Sedang orang yang mendurhakaimu Akanmenghormatimu bila kamu tidak ada
(47) TATAKRAMA BERTUKAR PENDAPAT
167. Bila kamu itu orang mulya Atau orang yang berilmu Tentang perbedaan pendapat Dari orang-orang dahulumaupun helakangan168. Maka hadapilah lawan pendapatmu Dengan tenang dan bijaksanaJangan berkeras kepala Atau merasa sombong169. Apa yang ia perolehTentang kelernbutan perilaku Dan hal-hal yang iarang teriadi Akan sangat lierguna hagimu170 Waspadalah terhadap air yang dalam Dan terhadap orang yang memamerkan Bahwa dirinya sudah unggul Danorang-orang yany. hangga diri171. Maka sebenarnya kejelekan itu Berada di balik itu semua Ia bermaksud Untuk memutus persahabatan
(48) MASA BERPUTAR, KAMU MENANG ATAU KALAH
172. Masa itu terbagi dua Masa aman dan masa bahaya Kehidupan juga terbagi dua Hidup bersih dan hidup kotor173. Apakah kamu tidak perhatikan Bahwa di atas laut itu ada bangkai Sedang di dasar lautan Terdapat mutiara-mutiara174. Di langit juga ada bintang Yang jumlahnya tidak terbilang Namun tak pernah ada gerhana Kecuali pada bulandan matahari
(49) KEUTAMAAN DIAM
175. Diamku ibarat dagangan Aku selalu menunggunya Bila aku tak dapat untung Aku pun tidak rugi176. Diamnya orang-orang Juga merupakan dagangan Dan pedagangnya lebih unggul Dari semua pedagang
(50) MENERIMA TAKDIR ALLAH
177. Apa yang kamu lihat sekarang Bahwa aku tidak puas dan menerimaHalaman. 42Namun aku puas dan menerima Dengan segala keputusan Allah178. Apabila hari-hari yang kulalui Tidak memenuhi yang kukehendaki Maka sebenarnya saya tidak menerima Namundalam keadaan terpaksa
(51) MINTA MAAF UNTUK MENEBUS KESALAHAN
179. Aku pernah diberitahu Bahwa si Fulan putus asa padamu.Dan meremehkan kedudukan pemuda Adalah sifat yang tercela180. Kujawab bahwa si Fulan itu. Datang padaku dan minta maaf K arena minta maaf dan menyebutkan alasanBagiku merupakan tebusan kesalahan
(52) KEPERGIANNYA KE MESIR
181. Jiwaku sudah kepepet Untuk segera pergi ke Mesir Yang dihalangi tanah gurun Dan padang pasir yang tandus182. Demi Tuhan aku tidak tahu Akan berbahagia atau kaya Aku pergi ke sana Atau aku pergi ke liang kubur183. Jiwaku sudah merasa ngebet untuk pergi. ke mesir Yang dmalangi tanah gurun Dan padang pasir yang tandus43184. Demi Tuhan aku tidak tahu Akan berbahagia atau kaya Aku pergi ke sana Atau aku pergi ke liang kubur185. Saya memakai banyak baju Bila seluruhnya dijual sepeser Sepeser itu pun masih terlalu mahal Dibanding seluruhbaju-bajuku

186. Namun di situ ada suatu jiwa Bila sebagiannya dibanding Dengan jiwa-jiwa manusia Jiwa itu akan lebih mulya187. Rusaknya sarung pedang Tidak merusak ketajamannya Selama ia dapat memotong Kapan saja kamu mau
(53) KAWAN YANG TULUS JARANG SEKALI
188. Hendaklah engkau tenang Dalam perjalanan masa kini Jadilah engkau rahib dalam biara Yang meninggalkankeramaian orang189. Bersihkanlah tanganmu Dari kotornya zaman dan manusia Waspadalah terhadap cinta mereka Maka engkau akanmemperoleh kebaikan190. Sudah kuteliti Tidak ada satu kawan pun Yang kukawani selamanya Tidak pula yang lainHalaman. 4419l. Yang rendah kutinggalkan Karena banyak keburukannya Yang tinggi juga kutinggalkan Karena sedikitkebaikannya
(54) HARGA DIRI
192. Apahila berbagai kemusykilanSaling datang menimpaku Maka aku dapat menyingkap Apa sebenarnya yang terjadi193. Mulut yang bagai ludah onta Yang berasal dari negeri Arhih. Dan seorang lelaki Seperti padang Yaman194. Aku tidak ikut-ikutan Pada pendapat-pendapat orang Aku mesti tanya ini dan itu Bagaimana keadaan mereka195. Tetapi aku menjadi pemukanya Baik dalam hati maupun lisanYang menarik suatu kebaikan Dan menghilangkan kesusahan
(55) SAHABAT WAKTU SEDIH
196. Apabila ada kawan Yang tak mau menolong waktu kita susah Dalam perbandingan la mirip seorang musuh.197. Untuk setiap saat Saudara dan sahabat Gunanya hanyalah satu Yaitu melipar laraHalaman.. 45198. Seluruh masa kutempuh Tenagaku pun kucurahkan Untuk mencari kawan terpercaya Ternyata usahakumemberikan ilham199. Bahwa negeri itu tak mengenalnya lagi Begitu pula para penduduknya Seolah-olah orang-orang itu Bukanmanusia lagi
(56) ISTIGHFAR DAN TAUBAT
200. Hatiku mengharap rahmatMu Wahai Allah Yang Maha Belas Kasih Pada waktu sunyi dan ramai Pada pagi haridan sore201. Setiap aku bergerak Dalam tidurku Aku selalu mengingatMu Antara jiwa dan nafasku202. Hatiku telah kau anugerahi Dengan suatu pengetahuan Bahwa Engkaulah Allah Yang suci dan memberi nikmat203. Aku telah melakukan dosa Engkau jualah yang tahu hal itu Engkau juga tidak akan menjelek-jelekkanku Karenadosa-dosa yang kulakukan204. Anugerahilah kami. Dengan menyebut orang-orang salah Dan janganlah Engkau jadikan aku Sebagai orang yangtak bersih dalam beragamaHalaman. 46205. Hendaklah engkau bersamaku Baik di dunia maupun di akherat Khususnya pada hari makhsyar Seperti tersebutdalam surat Abasa
(57) PENASEHAT MANUSIA
206. Wahai orang yang menasehati manusia Tentang hal-hal yang engkau lakukanW ahai orang yang menyediakan umurnyaDengan mengorbankan nyawanya207. Jagalah untuk masa tuamu Dari keaiban yang menodainya Sebab warna yang putih itu Kotor sedikit pun jugatampak 208. Seperti pembawa baju orang lain Ia akan mencucinya. Tetapi bajunya sendiri Tenggelam dalam kotoran dan najis209. Engkau mencari keselamatan Tetapi jalannya tidak kau tempuh Padahal sebuah perahu Tidak akan berjalan tanpaair210. Bila engkau telah menaiki katil mayit Engkau akan lupa Segala yang pernah engkau naiki Baik bighal *) maupunkuda211. Pada hari kiamah nanti Tidak ada harta tidak ada anak Dan jepitan tanah kubur Akan membikin lupa malamperkawinanHalaman. 47
(58) HARGA DIRI
212. Mencabut gigi yang besar Memasang bendungan sungai Mencabut nyawa Mengembalikan hari kemarin213. Dingin yang sangat mencekam Mengkisas diri sendiri Menyamak kulit binatang Tanpa adanya sinar matahari214. Memakan hewan dhob **) Berburu beruang Menebarkan rasa cinta Di tanah yang sangat tandus215. Meniup api Menanggung keaiban Menjual rumah Dengan harga yang murah sekali216. Menjual alas kaki Tidak punya kawan Memukul kawan Dengan tambang perahu217. Semuanya itu lebih ringan Dari pada seorang merdeka Yang berdiri minta sedekah Di pintu yang sial____________________________*) bighal adalah hewan yang lahir dari perkawinan kuda dan keledai**) dhob adalah nama hewan padang pasir, tidak ada di IndnnesiaHalaman. 48
(59)ILMU SEBAGAI KEBANGGAAN MANUSIA
218. Ilmu adalah alat kebanggaan.Maka banggalah kamu. Dan waspadalah kamu Bila kebangaan itu hilang.219. Ketahuilah olehmu Bahwa ilmu tidak dapat diperolehOleh orang yang cita-citanya Hanya makanan dan pakaian saja220. Kecuali orang berilmu Yang selalu memperhatikannya Baik ketika berbusana Maupun tak berbusana221. Siapkanlah dirimu Agar memperoleh ilmu yang banyak Dan tinggalkanlah Tidur enak dan bermalas-malas222. Semoga suatu saat Bila kamu datang di suatu majlis kamu menjadi pemimpinSerta bangga dengan majlis itu
(60) KHULAFA RASYIDIN
223. Ak bersaksi Ba.hwa tidak ada Tuhan selain AllahAku juga bersaksi Bahwa hari kebangkitan itu benar224. Dan kekuatan iman ituAdalah ucapan yang jelas49Ditambah perbuatan yang tulus Yang bisa bertambah atau berkurang225. Dan bahwa Abu Bakar itu Adalah khalifah TuhannyaSedang Abu Hafs Umar Selalu menginginkan kebaikan226. Saya juga bersaksi kepada Allah Bahwa Utsman itu mulya Begitu pula Ali Yang punya kemulyaan tersendiri227. Mereka adalah pemimpin ummat Yang dapat dukuti petunjuknya Allah akan memurkai Orang yang kurangmenghormati mereka

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar